Sikhoraphumcity 2012

::: ประวัติ :::

ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  72  ตอนที่  74   ลงวันที่   17   กันยายน  2498   และ     พระราชบัญญัติสุขาภิบาล  พ.ศ. 2495  มาตรา  4,5  กอปรกับกระทรวงมหาดไทย  เห็นสมควรยกฐานะท้องถิ่น  บางส่วนในตำบลระแงง   อำเภอศีขรภูมิ    จังหวัดสุรินทร์   เป็นสุขาภิบาลโดยใช้ชื่อว่า          "สุขาภิบาลระแงง"

 

ต่อมาวันที่  13   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542   ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  "สุขาภิบาล      ระแงง"  จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็น "เทศบาลตำบลระแงง" ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 116  ตอนที่ 9ก  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542   โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   25   พฤษภาคม  2542

สำนักปลัดเทศบาล

สถานธนานุบาล

งานป้องกันและบรรเทาฯ

กองคลัง

กองการศึกษา

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

You are here: Home