หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เผยแพร่เมื่อ 17 Jun 2020    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

1. หลักเกเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

        - แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

        - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอดูผลคะแนนการสรรหาและกระดาษคำตอบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

        - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 67)

        - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 74)

        - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565

        - ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗๕) พ.ศ.๒๕๖๕

       -  กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

       - การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

       - การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 1)

       - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

       - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

       - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัติงานบุคลากร

       - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

       - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088